SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

49 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

MMK 2020

  • June 22 - 26, 2020
  • International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2020, vol. XI.
  • Call For Papers

 

Detail konference

Detail vyhledané konference: zobrazit všechny konference v databázi SCIRESCO

DETAIL OF THE CONFERENCE

Fakulta strojního inženýrství, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 2020

MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 2020 umožní výměnu a prezentaci poznatků z oblasti využití optické, laserové a elektronové mikroskopie pro materiálový výzkum, optimalizaci vlastností materiálů a analýzu souvislostí s výrobními technologiemi. Konference přiblíží využití těchto metod při řešení výrobních a technologických problémů a nové trendy a možnosti v těchto oblastech. Konference se dále zaměřuje na využití nedestruktivního zkoušení ve výrobním procesu při testování a kontrole materiálů a v rámci výzkumu. Dále také přiblíží možnosti použití speciální techniky v praxi a výzkumu (termokamera, vysokorychlostní kamera, RTG zařízení, ultrazvukové přístroje a linky atd.). Na konferenci bude představena celá škála těchto přístrojů a zařízení s možností seznámení se s jejich využitím, funkcemi, obsluhou atp.
V rámci konference se představí také sekce zabývající se povrchovými úpravami hliníkových materiálů, konkrétně tématem nové trendy v nano a mikro povlakování slitin hliníku.
Hlavními cíli a zaměření konference MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 2020 je podat souhrnný přehled o současném stavu v těchto oblastech:
• využití mikroskopie, RTG metod a nedestruktivních metod v oblasti výzkumu a při řešení technologických problémů,
• elektronová mikroskopie a její využití ve vědě, výzkumu a optimalizaci materiálových vlastností a výrobních procesů,
• optická a laserová mikroskopie a jejich aplikace (věda, výzkum, aplikace, optimalizace výrobních procesů),
• nano a mikro povlakování Al slitin,
• nové trendy a zařízení v oblasti mikroskopie,
• fraktografie a její využití jako forenzní vědy,
• nedestruktivní zkoušení (zařízení, aplikace ve vědě, výzkumu a průmyslu),
• speciální záznamová technika (vysokorychlostní kamera, termokamera atp.) a
její využití v oblasti výzkumu a průmyslu, atp.

Main organise:

Fakulta strojního inženýrství, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Town where the conference is held:

Hrubá Skála - Turnov, Czech Republic

Dates:

20.10.2020 - 23.10.2020

Conference patronage:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Co-organiser:

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU
ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ,
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI - FAKULTA STROJNÍ
KATEDRA MATERIÁLŮ A STROJÍRENSKÉ METALURGIE,
FAKULTA STROJNÍ, TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, ČR
A
DALŠÍ PRACOVIŠTĚ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÝCH ŠKOL A PRŮMYSLU

Contact:

Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.
e-mail: jaroslava.svobodova@ujep.cz
tel.: 00420 475 285 550

UTM FSI UJEP
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem, Česká republika

Subject specialisation of the conference:

Sciences of materials , Industry, Technologies

Parameters of the conference:

scientific
international
for Ph.D. students
scientific and programme committee
multiple languages of negotiation
receipt of contribution fees
collected papers will be further published
attendance fee
cooperating journals, papers indexation


Added on: 11. May 2020 v 00:00

Category:

Sciences of materials , Industry, Technologies, Fakulta strojního inženýrství, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, October 20, 2020