SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

110 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Inovine Scientific Meetings

World Congress on Animal Science and Veterinary Medicine

Inovine Meetings LLC is pleased to invite you to participate in the World Congress on Animal Science & Veterinary Medicine held during November 20-21, 2024 at Rome, Italy with a theme to “Pioneering Pathways: Advancements in Animal Science and Veterinary Care”. PS: https://animalscienceconference.com/ Animal Science and Veterinary Medicine 2024 is a global platform to discuss and learn about Veterinary Medicine and Research, Animal Reproduction and Genetics, Animal Nutrition and Feeding, Animal Parasitology, Fisheries and Aquaculture, Animal Husbandry and Dairy Science, Aquatic Animal Health, Veterinary Forensics, Poultry Science, Livestock Production and Management, Recent Advances in Farm Animal Feeding, Animal Welfare and Animal-Human Relationships and many more. Animal Science conference brings together individuals who have an interest in different fields of Animal Science and Veterinary Medicine. It is a forum to explore issues of mutual concern as well as exchange knowledge, share evidence and ideas, and generate solutions. We look forward to see you at Rome, Italy.

Termín konání:

20.11.2024 - 21.11.2024

Kategorie: Ekologie, Lékařství, zdravotnictví, Nauky o materiálech, Nauky o zemi, Biovědy, Inovine Scientific Meetings, 20. listopadu 2024

Aver Conference

4th Worldwide Conference on Infectious Diseases

We are welcoming you to join the "4th Worldwide Conference on Infectious Diseases," which will be held on February 21–22, 2025, in the vibrant city of Bangkok, Thailand. Infectious Diseases Conference 2025 offers an opportunity to interact with researchers in Microbiology & Infectious Diseases, making the Congress a perfect platform to share experiences, foster collaborations across industry & academia, and share emerging scientific updates across the globe.

Termín konání:

21.02.2025 - 22.02.2025

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Aver Conference, 21. února 2025

 Conference Series LLC Ltd

10th Global Ophthalmology Meeting

Welcome to the 10th Global Ophthalmology Meeting, happening on October 10-11, 2024, in Madrid, Spain. This conference serves as a vital platform for ophthalmologists, researchers, clinicians, educators, and industry professionals worldwide. Attendees can expect an engaging program featuring scientific sessions, keynote presentations, workshops, and poster sessions covering various facets of ophthalmology. Key themes include advancements in surgery, diagnostic technologies, management of ocular diseases, and public health initiatives. The event offers an opportunity to network, share insights, and collaborate with peers, experts, and industry leaders. With Madrid's rich cultural heritage and vibrant atmosphere as the backdrop, attendees will also have the chance to explore the city's landmarks and culinary delights. Join us for two days of learning, innovation, and camaraderie at the 10th Global Ophthalmology Meeting in Madrid.

Termín konání:

10.10.2024 - 11.10.2024

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 10. října 2024

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Člověk, stavba, územní plánování 18 (ČSÚP 18)

Tradičně pořádaná konference Katedry urbanismu a územního plánování je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. Konference má tři hlavní témata: územní plánování, člověk a stavba. Podrobněji těmito tématy rozumíme následující: ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ urbanismus, územní plánování, veřejný prostor, územně-plánovací legislativa, krajinný ráz, využití území, širší souvislosti dopravní a technické infrastruktury, urbanistická teorie, územně-informační systémy ČLOVĚK vztah člověk a město, resp. společnost a území, prostorová artikulace sociálních procesů, sociální geografie, účast veřejnosti v procesu plánování, role institucí a organizací v procesu plánování a výstavby STAVBA městotvorná architektura, památková péče, industriální dědictví, zkušenosti ze stavebně-plánovací praxe, design veřejných prostranství Od osmého ročníku (2014) prochází všechny přijaté a na konferenci přednesené příspěvky recenzním řízením. Vybrané kvalitní příspěvky, vyhovující kritériím na odborný text, jsou otištěny ve sborníku, který je od roku 2019 zařazen v databázi SCOPUS jako conference proceedings. Proto je kladen větší důraz na vědeckou úroveň příspěvků i na publikační etiku.

Termín konání:

14.11.2024 - 14.11.2024

Kategorie: Dějiny, kultura, Ekologie, Geografie, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Ostatní, Stavebnictví, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 14. listopadu 2024

Lambda Research Group

World Orthopedics Conference

The purpose of this letter is to solicit you and your entire group gracious presence as a Speaker/Delegate/Sponsor/Exhibitor at the upcoming “World Orthopedics Conference” on Sep 30-Oct 01, 2024 at London, UK with the subject of “Exploring the Novel Advancements in the field of Orthopedics”. WOC 2024 is the premier forum for the presentation of new advances and research results in the fields of Orthopedics. The conference will bring together leading academic scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world. For more details please visit: https://orthopedics.lambdaconferences.com/ and further questions write to orthopedics@lambdaresearchgroup.org We appreciate your time and look forward to hear from you soon.

Termín konání:

30.09.2024 - 01.10.2024

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Lambda Research Group, 30. září 2024