SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

61 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Make your results visible

GRANT Journal
Peer-Reviewed Scientific Journal


  • publish results of your scientific work
  • make sufficient publicity
  • publish research reports
  • share current outputs of your activities


SCIRESCO is used by...

Alphabetical list:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • stay informed about virtual conferences
  • conferences, branches by choice
  • conference invitations by email - here

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

 Conference Series LLC Ltd

8th World Machine Learning and Deep learning Conference

ME Conferences cordially welcome all the participants all over the world to the "8th World Machine Learning and Deep learning Conference" which is going to be held at November 15-16 in Barcelona, Spain The theme of the conference is “Intensify the world with Machine Learning”. Check out where the world is going with the recent advancements in the field of Machine Learning by grabbing this magnificent opportunity.

Dates:

15.11.2021 - 16.11.2021

Category: Electrical Engineering , Power Engineering, Other, Conference Series LLC Ltd, November 15, 2021

ME Conference

2nd International Conference on Neurologists

We would like to invite you for our upcoming conference on Neurology which is scheduled to be held on December 09-10th, 2021.

Dates:

09.12.2021 - 10.12.2021

Category: Other, ME Conference , December 09, 2021

ME Conferences

21st International Conference on Gastroenterology and Hepatology

ME Conferences welcomes you to attend the “21st International Conference on Gastroenterology and Hepatology” which will be held in Barcelona, Spain on November 15-16, 2021, focusing on the theme “Understanding the Finer Points and Current Trends of Gastroenterology”. All participants who are interested in presenting their data and analysis in the field of Gastroenterology and Hepatology are invited to attend. World Gastro 2021 will focus on the most recent and new advances in all areas of research, providing a unique opportunity for Gastroenterologists, Hepatologists, health care professionals, young researchers, medical students, and delegates to exchange their opinions and knowledge in the field of Gastroenterology through the keynote, oral presentation, poster presentation, video talks and Expo. This conference is a great opportunity to talk about the most recent developments and issues in the area. For more information please visit: https://gastrocongress.conferenceseries.com/ Contact: +44-2039369064 Mail us at: gastrocongress@memeetings.com

Dates:

15.11.2021 - 16.11.2021

Category: Medicine, Health Service, ME Conferences, November 15, 2021

 Conference Series LLC Ltd

2nd International Conference on Orthodontics

ME Conferences takes a lot of pleasure to welcome all the specialists and researchers from all around the world to amplify about their respective scientific research at “2nd International Conference on Orthodontics”. Grab the opportunity to experience this grand colloquium as a Physical Conference scheduled during October 28-29, 2021 at the most beautiful city Amsterdam, Netherlands. " Theme: Exploring Advanced Perspectives in Orthodontics " ORTHODONTICS MEET 2021 is a global event focusing on the core information and major advances in the ever-expanding field of Orthodontics and Dental health by knowledgeable experts on a worldwide scale. It is an international podium to discuss the pioneering researches and expansions in the Dentistry and Dentofacial Orthopedics. It will be a dazzling opportunity to meet prominent persons and to learn the most recent technological evolutions.

Dates:

28.10.2021 - 29.10.2021

Category: Medicine, Health Service, Conference Series LLC Ltd, October 28, 2021

 Conference Series LLC Ltd

14th International Conference on Anesthesiology and Critical Care 2021

ME Conferences is pleased to announce the upcoming “14th International Conference on Anesthesiology and Critical Care” scheduled during July 14, 2021 . Critical Care 2021 will be an online event focused on the core understanding and major developments in the ever-expanding field of anesthesiology by fascinating experts on a global scale. The theme of Critical Care 2021 “New Innovative Opportunities to Allow Patient Engagement” targets at proclaiming information and sharing fresh ideas among the professionals, industrialists, researchers, and students from the exploration area of anesthesia, intensive care medicine, critical emergency medicine, and pain medicine.

Dates:

12.08.2021 - 12.08.2021

Category: Other, Conference Series LLC Ltd, August 12, 2021